Voorwaarden en Condities

Last edited 4th of January 2023

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op elk aanbod van TALK360 GROUP B.V. handelend onder de naam: Talk360 ("Talk360") en op elke overeenkomst die tot stand is gekomen tussen Talk360 en een gebruiker (de "Gebruiker") die gebruik maakt van de mobiele applicatie Talk360 (de "Software"), die Talk360 Call Credits of Vouchers (de "Producten") koopt of met betrekking tot de door Talk360 verleende mobiele telecommunicatiediensten (de "Diensten"). Deze diensten omvatten uitsluitend in rekening gebrachte gesprekken.

De Voorwaarden worden elektronisch verstrekt, op zodanige wijze dat de Gebruiker de Voorwaarden gemakkelijk kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

Talk360 kan van tijd tot tijd wijzigingen in deze voorwaarden aanbrengen. Talk360 zal de wijzigingen bekendmaken op talk360.com/terms-and-conditions. Wijzigingen in deze Voorwaarden zijn van kracht zodra ze gepubliceerd zijn. Wij raden u aan de Voorwaarden regelmatig door te nemen.

Door onze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, aanvaardt u ook onze privacyverklaring zoals gepubliceerd op www.talk360.com/privacy. Wijzigingen in deze privacyverklaring worden van kracht zodra ze zijn gepubliceerd. Wij raden u aan de privacyverklaring regelmatig door te nemen. Onze privacyverklaring is in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR) wet die vanaf mei 2018 van kracht is in de EER.

Indien u niet akkoord gaat met de Dienstvoorwaarden, mag u de Diensten of de Software niet activeren of gebruiken. Eenmaal aanvaard vormen de Gebruiksvoorwaarden een bindende overeenkomst tussen u en Talk360. Door de App te downloaden van Appstore of Google Play gaat u bovendien akkoord met de toepasselijke licentievoorwaarden van Apple en Google die u zullen binden.

Identiteit van Talk360

Naam: TALK360 GROUP B.V. handelend onder de naam: Talk360

Registered address: Leusderend 40, 3832 RC Leusden, The Netherlands

E-mailadres: support@talk360.com

Kamer van Koophandel nummer: 66242592

BTW-identificatienummer: NL.8564.59.094.B01

Identity of Talk360 India

Name: LETS TALK THREE SIXTY DATA NETWORKING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
Trading under the name: Talk360

Registered address: 8th Floor, HB Twin Tower, Plot No. A-2,3 & 4, Netaji Subhash Place, Wazirpur District Centre, Delhi - 110034
Email address: support@talk360.com
Permanent Account Number (PAN): AADCL7872K
Goods & Services Tax (GST): 07AADCL7872K1ZZ

Het aanbod en de contractuele relatie

Indien een aanbod van Talk360 een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

Voucher PINS, aangeboden door Talk360 of derde partij Resellers, dienen binnen 3 jaar na uitgifte van de Voucher te worden ingewisseld. De waarde van een Voucher, het ingewisselde beltegoed, wordt gezien als een normaal beltegoed.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Gebruiker mogelijk te maken. Talk360 is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Gebruiker duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

De contractuele verhouding tussen Talk360 en de Gebruiker met betrekking tot de aankoop van beltegoed (zie artikel 5) is onderworpen aan hetgeen in de offerte is bepaald, op het moment dat de Gebruiker de offerte aanvaardt en aan de daarbij gestelde voorwaarden is voldaan. Bij een succesvolle aankoop van Beltegoed zal Talk360 het Beltegoed saldo van de Gebruiker onmiddellijk verhogen.

Talk360 noch derden geven enige garantie of waarborg ten aanzien van de juistheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal die op de website en in de Software worden aangetroffen of aangeboden. Dergelijke informatie en materialen kunnen onnauwkeurigheden of fouten bevatten waarvoor Talk360 geen aansprakelijkheid kan aanvaarden. Talk360 sluit de aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten in dergelijke door Talk360 of zijn derde wederverkopers verstrekte informatie en materiaal uit voor zover de wet zulks toestaat.

De diensten

Talk360 stelt de gebruiker de Software ter beschikking. De Software is vereist opdat de Gebruiker van de Diensten gebruik kan maken. Voor het downloaden van de Software door de Gebruiker kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Om de Software en de Diensten te kunnen gebruiken, heeft de Gebruiker een internet breedbandverbinding (Wi-Fi of mobiele datacommunicatie) nodig. Voor het gebruik van een internet-breedbandverbinding kunnen extra kosten in rekening worden gebracht door een internetprovider of telecommunicatieaanbieder.

Talk360 kan van tijd tot tijd updates van de Software ter beschikking stellen of de Diensten op elk moment wijzigen. Het is mogelijk dat de Gebruiker de Software moet bijwerken om de Software en de Diensten te kunnen blijven gebruiken.

De Diensten omvatten geen ondersteuning voor het bellen van alarmnummers (zoals: 112, 911 of ambulance/arts-telefoons). Daarnaast bieden de diensten ook geen ondersteuning voor het bellen van premium- en/of servicenummers.

De Gebruiker zal de Software en de Diensten gebruiken in overeenstemming met de wetten van Nederland en de wetten van het land waar de Gebruiker zich bevindt. De Gebruiker is onder geen enkele voorwaarde gerechtigd om:

geen spider, virus, worm, trojan-horse, tijdbom of andere codes of instructies te gebruiken die bedoeld zijn om de Software of de Diensten te vervormen, verwijderen, beschadigen, emuleren of demonteren;

ongevraagde mededelingen te verzenden; en/of

de beschikbaarheid van de Software of de Diensten beïnvloeden of trachten te beïnvloeden.

Om de belangen van de klant te beschermen tegen oneigenlijk gebruik en om de consument te beschermen, behoudt Talk360 zich het recht voor om persoonlijke oproepen naar individuele nummers, groepen nummers of bepaalde landen permanent of tijdelijk te blokkeren.

Beltegoed

Om van de diensten gebruik te kunnen maken, dient de gebruiker beltegoed van Talk360 te kopen ("beltegoed"). De gebruiker heeft geen recht op enige rente op de gekochte belwaarde.

Talk360 kan de gebruiker bonus- en/of proefbelminuten ter beschikking stellen. Bonus- en/of proefbelminuten zijn gedurende een beperkte periode geldig (vermeld in de aanbieding) en zijn onderworpen aan een fair use-beleid.

Talk360 stelt de Gebruiker verschillende betaalmethoden ter beschikking voor de aankoop van beltegoed. Talk360 kan de verschillende betalingswijzen van tijd tot tijd wijzigen. Bij gebruik van de beschikbare betaalmethoden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

Purchased Talk360 Call Credits (the “Products”) will have no fixed credit expiry period. Products will only expire in the event a user becomes inactive.

A user is considered inactive if no outbound calls or purchases of Talk360 Call Credit have been made for a period of eighteen (18) months defined as equal to five hundred and fifty (550) days. Talk360 will inform the User at least seven (7) days prior to their user being marked inactive and the remaining Talk360 Call Credits expiring.

Talk360 biedt ook een automatische herlaadfunctie aan in de online Talk360-webshop, die de gebruiker kan activeren door deze functie te selecteren. Indien deze functie geactiveerd is, zal het beltegoed van de Gebruiker worden herladen met hetzelfde bedrag en volgens dezelfde betalingsmethode die bij de activering van deze functie werd gekozen.

Bij succesvolle activering van de automatische herlaadfunctie in zijn online-webshop geeft de gebruiker aan Talk360 en aan de betalingsdienstaanbieder van Talk360 toestemming om de rekening van de gebruiker (banksaldo of kredietkaart) voor elke automatische herlaadbeurt te debiteren. De gebruiker kan zijn (SEPA-)machtiging te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar: support@talk360.com.

Indien een gebruiker van de automatische herlaadfunctie gebruik maakt, verwerken Talk360 en/of de betalingsdienstaanbieder de accountgegevens om elke automatische herlaadbeurt te vergemakkelijken en uit te voeren.

De automatische herlaadfunctie is ook onderworpen aan de desbetreffende voorwaarden van de betalingsdienstaanbieder van Talk360.

Talk360 stelt de gebruiker ten minste 24 uur vóór de datum waarop een SEPA-incasso zal worden geïnitieerd, via een e-mail of sms dan wel via een in-app bericht schriftelijk vooraf in kennis van het verschuldigde bedrag en de datum waarop de debitering zal plaatsvinden.

Talk360 biedt ook een één-klik-betalingsmogelijkheid voor verschillende creditcards en PayPal in de online Talk360 webshop, die de Gebruiker kan activeren door deze mogelijkheid te selecteren na een succesvolle betaling aan Talk360.

Bij succesvolle activering van de één-klik-betalingsmogelijkheid machtigt de Gebruiker Talk360 en de betalingsdienstaanbieder van Talk360 om de rekening van de Gebruiker (banksaldo of kredietkaart) voor de aankopen te debiteren bij een klik op de betaalknop. De Gebruiker kan zijn machtiging te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar: support@talk360.com

Indien een Gebruiker gebruik maakt van de één-klik-betalingsmogelijkheid, zal Talk360 en/of de betalingsdienstaanbieder de accountgegevens verwerken om de één-klik-betaling mogelijk te maken en uit te voeren.

De betaling met één muisklik is ook onderworpen aan de desbetreffende voorwaarden van de betalingsdienstaanbieder van Talk360.

Talk360 stelt de gebruiker ten minste 24 uur vóór de datum waarop een SEPA-incasso zal worden geïnitieerd, schriftelijk vooraf in kennis van het verschuldigde bedrag en de vervaldatum.

Prijzen

De standaardtarieven voor de Diensten staan vermeld op de website van Talk360 en in de Software. Deze standaardtarieven zijn van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De standaardtarieven zijn inclusief BTW, indien van toepassing.

Talk360 kan de standaardtarieven voor de Diensten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker wijzigen door deze wijziging op de website van Talk360 en in de Software bekend te maken. De nieuwe standaardtarieven worden van toepassing nadat de nieuwe standaardtarieven zijn bekendgemaakt.

Talk360 brengt verbindingskosten (eenmalig, per gesprek) en een tarief per minuut in rekening. De toepasselijke verbindingskosten staan vermeld op de website van Talk360. De duur van een gesprek is gebaseerd op stappen van één minuut. Minutenfracties worden naar boven afgerond tot de volgende minuut.

Herroepingsrecht

De Gebruiker, wiens handelingen niet worden verricht voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft het recht de overeenkomst met Talk360 zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een termijn van veertien dagen na de dag waarop de overeenkomst met Talk360 is gesloten. Het herroepingsrecht staat de Gebruiker niet meer toe na de volledige voltooiing van de diensten door Talk360.

De gebruiker die van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken, meldt dit binnen veertien dagen na de dag waarop het contract gesloten werd, aan Talk360 door middel van het modelformulier voor herroepingsrecht (door een e-mail te sturen naar support@talk360.com met de volgende gegevens: "datum waarop de beltegoeden zijn aangeschaft", "gebruikte betaalmethode", "mobiel nummer / Account ID" en "naam en adres").

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht berusten bij de Gebruiker.

Indien de Gebruiker gekochte credits terugkrijgt, zal het nog uitstaande saldo van de rekening van de Gebruiker worden afgetrokken.

Indien de Gebruiker van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, is de Gebruiker aan Talk360 een geldsom verschuldigd die overeenkomt met dat gedeelte van de overeenkomst dat Talk360 op het moment van herroeping heeft uitgevoerd, in vergelijking met het volledig uitvoeren van de overeenkomst.

Er wordt geen restitutie verleend voor promotionele bedragen en/of door Talk360 verstrekte bonuscredits.

Herhaalde verzoeken om terugbetaling van dezelfde gebruiker zouden worden geweigerd.

Talk360 zal de gebruiker binnen 14 dagen na de dag waarop de gebruiker de opname bij alle betalingen heeft gemeld, terugbetalen. Voor elke terugbetaling zal Talk360 dezelfde betaalmethode gebruiken die oorspronkelijk door de gebruiker werd gebruikt, tenzij de gebruiker instemt met een andere betaalmethode.

Uitvoering van het contract en garanties

Talk360 garandeert de beste beschikbaarheid van de dienst en, in geval van storingen, dat deze zo snel mogelijk worden verholpen, teneinde het contract en de in de offerte vermelde specificaties na te komen.

Talk360 streeft ernaar de Gebruiker via een internetbreedbandverbinding probleemloze mobiele telecommunicatiediensten aan te bieden. De Gebruiker is zich ervan bewust dat een internet breedband verbinding niet universeel beschikbaar is. Talk360 kan niet garanderen dat de Software en de Diensten steeds zonder storingen, vertragingen of fouten zullen functioneren. Diverse factoren die buiten de invloedssfeer van Talk360 liggen, kunnen van invloed zijn op de kwaliteit van de verbinding en het gebruik van de Software en Diensten. Talk360 is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor enige verstoring, onderbreking of vertraging van de Diensten.

De gebruiker die tekortkomingen in de Software en/of de Diensten heeft vastgesteld, moet eventuele klachten onverwijld, volledig en met duidelijke beschrijvingen bij Talk360 indienen. Op bij Talk360 ingediende klachten wordt binnen een termijn van 3 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht, geantwoord.

Deactivering

Indien de Gebruikers zijn verplichtingen jegens Talk360 niet nakomt, in strijd handelt met deze Voorwaarden en/of in geval van fraude of een vermoeden daarvan, is Talk360 gerechtigd het account van de Gebruiker (tijdelijk) te deactiveren.

Na deactivering van de account van de Gebruiker, is het de Gebruiker niet meer toegestaan de Software of de Diensten te gebruiken. Talk360 heeft geen enkele verplichting om de Diensten aan de Gebruiker te verlenen. In geval van deactivering van de account van de Gebruiker zal Talk360 de Gebruiker zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is daarvan in kennis stellen. De Gebruiker heeft na de deactivering van zijn account geen recht op enige schadevergoeding.

Naar eigen goeddunken van Talk360 kan Talk360 de account van de Gebruiker reactiveren en stelt Talk360 de Diensten aan de Gebruiker ter beschikking. Talk360 kan de Gebruiker een reactiveringsvergoeding aanrekenen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Talk360 is, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor verlies van geld (met inbegrip van winst), goodwill of reputatie, noch voor bijzondere, onrechtstreekse of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Software en/of de Diensten door de gebruiker.

Indien Talk360 om welke reden dan ook aansprakelijk wordt bevonden, is de aansprakelijkheid van Talk360 jegens de gebruiker of een derde beperkt tot (a) het totaal van de vergoedingen die de gebruiker aan Talk360 heeft betaald in de zes (6) maanden voorafgaand aan de actie die aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid, of (b) 50 euro, afhankelijk van welk bedrag het hoogst is.

Niettegenstaande iets anders in deze Voorwaarden, zal de beperking van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in paragraaf 10.1 en 10.2 hierboven niet van toepassing zijn op enige claim waarvoor de aansprakelijkheid niet kan worden beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

De gebruiker stemt ermee in Talk360 en zijn filialen, alsmede elk van hun respectieve bestuurders, aandeelhouders en werknemers te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, verliezen en/of schade die voortvloeien uit of verband houden met (i) de schending door de gebruiker van een van deze voorwaarden; (ii) de schending door de gebruiker van een toepasselijke wet of regelgeving of (iii) het gebruik door de gebruiker van de software en/of de diensten.

De gebruiker stelt Talk360 zo spoedig mogelijk nadat hij de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk van iedere (mogelijke) aanspraak in kennis.

Persoonlijke gegevens

Talk360 verwerkt de van de Gebruikers verkregen persoonsgegevens (waaronder gegevens betreffende het gebruik van de Diensten) uitsluitend voor de levering van de Diensten. Talk360 onthoudt zich ervan de (persoons)gegevens voor enig ander doel dan de levering van de Diensten te gebruiken.

Talk360 verwerkt alle persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). De door Talk360 verkregen persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Call detail records (CDR's) van een gebruiker worden gedurende een periode van 12 maanden bewaard ter ondersteuning van vragen van klanten over hun historische Talk360 bel- en betalingsgeschiedenis.

Talk360 zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de elektronische overdracht van persoonsgegevens te beveiligen en Talk360 zal zorgen voor een veilige webomgeving.

Tenzij hieronder anders bepaald, zal Talk360 persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verhandelen of anderszins overdragen buiten Talk360 zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, tenzij Talk360 hiertoe verplicht is krachtens de toepasselijke wetgeving of op bevel van een bevoegde autoriteit.

Nadere bijzonderheden over persoonsgegevens zijn te vinden op www.talk360.com/privacy. Wijzigingen in deze privacyverklaring worden van kracht zodra zij zijn gepubliceerd. Wij raden u aan de Privacyverklaring regelmatig door te nemen

Intellectuele eigendomsrechten

De Software bevat bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie die beschermd is door intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan Talk360. Talk360 en/of zijn licentiegevers behouden de exclusieve eigendom van de Software en alle intellectuele eigendom.

Het is Gebruiker niet toegestaan de (broncode van de) Software te gebruiken voor enig ander doel dan het gebruik maken van de Diensten. Het is de Gebruiker niet toegestaan wijzigingen in de Software aan te brengen, de Software te decompileren en/of de Software te manipuleren. Bij ongeoorloofd gebruik van de Software door de Gebruiker, is de Gebruiker aansprakelijk voor alle door Talk360 geleden schade.

Talk360 is een gedeponeerd handelsmerk van TALK360 GROUP B.V. Talk360 heeft zijn handelsmerken in diverse landen wereldwijd geregistreerd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Talk360 is het de Gebruiker niet toegestaan gebruik te maken van de handelsmerken en/of handelsnamen van Talk360.

Vrijstellingen/aanvullende voorwaarden Talk360 Business

In deze paragraaf worden de vrijstellingen beschreven voor ondernemingen die zich via het fysieke aanmeldingsformulier "Talk360 Business" of via het aanmeldingsformulier "Talk360 Business" op de website van Talk360 bij de Talk360-dienst hebben aangemeld

Geldigheid beltegoed: In tegenstelling tot artikel 5.4 van deze voorwaarden, hebben beltegoeden die zijn aangeschaft zoals beschreven in artikel 13.1 een onbeperkte geldigheidsduur.

Een maandelijkse servicekost per gebruiker zal worden aangerekend op het beltegoed op de eerste dag van elke nieuwe maand, ongeacht de exacte datum waarop het bedrijf zich heeft ingeschreven.

Bedrijven die zich aanmelden voor Pakket 1 van de Talk360 Business service zullen meerdere laag saldo waarschuwingen ontvangen. De onderneming is zelf verantwoordelijk voor het toevoegen van extra beltegoed door het betalen van de facturen die TALK360 GROUP B.V. bij de laag saldo waarschuwingen zal verstrekken. TALK360 GROUP B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele schade die de onderneming lijdt wanneer het beltegoed van Talk360 op is.

Het beltegoed komt beschikbaar voor zakelijke gebruikers, zodra de factuur is betaald en het geld is ontvangen door TALK360 GROUP B.V.

Bedrijven die zich inschrijven voor pakket 2 van de Talk360 Business-dienst zullen maandelijks facturen ontvangen voor hun gebruikers, totdat het Talk360 Business Support Team een e-mail van het bedrijf ontvangt waarin staat dat bepaalde gebruikers geen extra belkredieten nodig hebben of dat het bedrijf wil stoppen met het kopen van beltegoed voor het hele bedrijf, of dat het bedrijf zijn Talk360 Business-account volledig wil sluiten.

Slotbepalingen

De rechten en verplichtingen van de Gebruiker uit hoofde van de overeenkomst met Talk360 kunnen niet worden gecedeerd of overgedragen tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Talk360. Talk360 heeft te allen tijde het recht zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst aan een derde over te dragen.

Op alle tussen Talk360 en de Gebruiker gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen Talk360 en de Gebruiker zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland, tenzij op grond van dwingend recht een andere Nederlandse rechter bevoegd is.

Bel vandaag nog naar huis.

Beltegoed
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.